Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Statuten

Statuten

uten van de Hoornse Voetbal vereniging Hollandia

1          Naam en Zetel
1.1       De vereniging is genaamd: Hoornse Voetbalvereniging Hollandia, opgericht 1 september achttienhonderd acht en negentig en is gevestigd in Hoorn.
1.2       De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
1.3       De vereniging zal zijn ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Hoorn

2          Duur
2.1       De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.2       Het verenigingsboekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.

3          Doel
3.1       De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport alsmede het bevorderen van het gezelligheidsleven binnen de vereniging.
3.2       De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door via het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
3.3       Deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities of seriewedstrijden.
3.4       Wedstrijden te doen houden.
3.5       Evenementen op het gebied van voetbalsport te organiseren.
3.6       De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

4.         Leden
4.1       Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
4.2       Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
4.3       Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging.
4.4       Op voorstel van het bestuur of van tenminste vijfentwintig leden, waar het een erelid betreft en tien leden waar het een lid van verdienste betreft, kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen.

5.         Verplichtingen
De leden zijn verplicht:
5.1       De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
5.2       De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven.
5.3       De belangen van de vereniging , de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden.
5.4       De overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden of na te komen. Behalve de door de vereniging slechts vermelde verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

6.         Straffen
6.1       In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
6.2       Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
6.3       Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 en 2, de volgende straffen op te leggen; a. berisping. b. schorsing. c. royement.
6.4       Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
6.5       Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer en lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft om zijn contributie te voldoen.
6.6       Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld.
6.7       De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
6.8       Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6.9       Het besluit van de algemene ledenvergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

7          Geldmiddelen
7.1       De geldmiddelen van de vereniging bestaat uit.
7.2       Contributie van de leden.
7.3       Ontvangsten uit de wedstrijden.
7.4       Andere inkomsten.

8          Contributie
8.1       De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemeneledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
8.2       Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
8.3       Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
8.4       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

9          Kosten en vergoedingen
9.1       Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

10        Einde lidmaatschap
10.1     Het lidmaatschap eindigt:
a.         Door de dood van het lid.
b.         Door opzegging van het lid.
c.         Door opzegging namens de vereniging.
d.         Door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4.

10.2     Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of  wanneer hij zijn verlichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

10.3     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

10.4     Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

10.5     Een lid kan binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.

10.6     Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

10.7     Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

11        Begunstigers.
11.1     De vereniging kent naast leden ook begunstigers.

11.2     Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

11.3     Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welk hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

11.4     De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

 

12        Bestuur.
12.1     Het bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen personen, die door de algemene ledenvergadering uit stemgerechtigde leden worden gekozen.

12.2     Bestuurleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf en twintig seniorleden die de kandidaatstelling vergezeld dienen te laten gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.

12.3     Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.

12.4     De voorzitter wordt in functie gekozen.

12.5     De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

12.6     In zijn eerste bestuursvergaderingna een herverkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke mededeling aan alle leden.

12.7     Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de                    hem opgedragen taak.

12.8     Indien het een aangelegenheid betreft die tot  de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijden is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

12.9     Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

12.10    Aftredende bestuursleden zij terstond herkiesbaar.

12.11    Wie in een tussentijdse  vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

12.12    De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan in dien zij daartoe termen aanwezig acht.

12.13    Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

13.14    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts.

a.         Door het eindigen van het lidmaatschap.

b.         Door het bedanken als bestuurslid.

13              Besluitvorming van het bestuur.

13.1     Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.

13.2     Hetzelfde geldt voor zover gestemd werd over een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk voorstel.

13.3     Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt.

13.4     Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

13.5     Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd,, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

13.6     Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

14        Vertegenwoordiging.

14.1     Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besthuren van de vereniging.

14.2     Indien het aantal bestuursleden van de vereniging beneden de zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

14.3     Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

14.4     Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of  bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk medeschuldenaar zich verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

14.5     Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluit tot.

a.         Onverminderd het bepaalde onder 14.6.2, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke bij het huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan.

b.         Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen.

c.         Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.

d.         Het ter leen verstrekken van gelden, waaronder het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het verbruik maken van een aan de vereniging verleende bankkrediet.

e.         Het aangaan van dadingen.

f.          Het optreden in rechte, waaronder  begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

14.6     Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

14.7     Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door  en tegen derden geen beroep worden gedaan.

14.8     Onverminderd het in de laatste volzin van lid 14.4 bepaalde wordt de vereniging in het buiten rechte vertegenwoordigd.

a.         Hetzij door het bestuur.

b.         Hetzij door de voorzitter.

c.         Hetzij door twee andere bestuursleden.

14.9     Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 14.0 tot en met 14.6 van dit artikel. Alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de in lid 1.3 van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel.

15        Rekening en verantwoording.

15.1     Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit ten alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

15.2     Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

15.3     De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

15.4     De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.

15.5     De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

15.6     Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

15.7     De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

15.8     Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

15.9     Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid. Tien jaar lang te bewaren.

16        Algemene vergaderingen.

16.1     Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

16.2     Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

16.3     De agenda van deze vergadering bevat onder meer;

·         a. Jaarverslag van de secretaris.

·         b. Jaarverslag van de penningmeester.

·         c. Verslag van de kascommissie.

·         d. Vaststelling van de begroting.

·         e. Vaststelling van de contributies.

·         f. Verkiezing bestuursleden.

·         g. Verkiezing leden kascommissie.

·         h. Rondvraag.

16.4     Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

16.5     De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

16.6     Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door de oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

17        Toegang en besluitvorming algemene vergadering.

17.1     Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin één stem.

17.2     Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

17.3     Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenote of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

17.4     Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulen register terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

17.5     Stemming over zaken geschied mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

17.6     Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstelgeacht te zijn verworpen.

17.7     Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

17.8     Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die;

a.         Blanco zijn.

b.         Zijn ondertekend.

c.         Onleesbaar zijn.

d.         Een persoon niet duidelijk aanwijzen.

e.         De naam bevatten die niet verkiesbaar is.

f.          Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.

g.         Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

17.9.0   Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.

1710.1  Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vast gelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

18        Algemene vergadering

·         18.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

·         18.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerst volgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.

19              Statutenwijziging

·         19.1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

·         19.2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

·         19.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van twee/derde van uitgebrachte stemmen.

·         19.4 Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

·         19.5 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

20        Ontbinding en vereffening

20.1     De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

20.2     Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

20.3     Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

20.4     Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

20.5     Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de ledenvergadering aan te wijzen instelling welke zich als doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.

20.6     De slotrekening behoeft de goedkeuring van de commissie voor Amateurisme van de KNVB.

20.7     Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die de vereniging uitgaan, moeten haar naam worden toegevoegd de woorden ” in liquidatie”.

21        Huishoudelijk reglement

21.1     De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

21.2     Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.

21.3     Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Hoorn op de datum in het hoofd deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!